Zagłębiowskie wsparcie na starcie

Projekt „Zagłębiowskie wsparcie na starcie” jest realizowany przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A., w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi 4.278.595,99 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi
3.636.806,59 zł.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.10.2020 r. do 31.07.2023 r.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości poprzez kompleksowe wsparcie samozatrudnienia 60 mieszkańców miast Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec oraz Będzin (40 kobiet i 20 mężczyzn), w wieku powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia oraz osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych (których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia), ubogich pracujących, imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, zmierzające do długotrwałej aktywizacji zawodowej i przybliżenie ich do rynku pracy do 07.2023 r.

W ramach projektu zakłada się realizację następujących działań:

1. Rekrutacja. Rekrutacja polega m.in. na ocenie formularzy rekrutacyjnych i rozmowie z Komisją Rekrutacyjną.

2. Wsparcie merytoryczne przed rozpoczęciem działalności gospodarczej:

–       szkolenie z zakresu przedsiębiorczości w tematach: aspekty formalno-prawne, biznes plan, moduł prawny, finansowy i marketingowy,

–       pomoc oficera dotacyjnego w zakresie tworzenia biznes planu.

3. Wsparcie finansowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej:

–       wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja na zakupy związane
z uruchomieniem działalności) w kwocie 23.050,00 zł na każdego/każdą Uczestnika/Uczestniczkę projektu,

–       finansowe wsparcie pomostowe podstawowe (dotacja na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, udzielana przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej) w wysokości minimalnego wynagrodzenia/miesiąc na każdego/każdą Uczestnika/Uczestniczkę projektu,

–       finansowe wsparcie pomostowe przedłużone (dotacja na pokrycie wydatków koniecznych
do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, udzielana
w okresie od 7 do 12 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej) w wysokości minimalnego wynagrodzenia/miesiąc na każdego/każdą Uczestnika/Uczestniczkę projektu.

 

Wymagane będzie wniesienie wkładu własnego przez Uczestnika Projektu na poziomie ok. 5,76% wartości wsparcia pomostowego.

Uzyskanie dofinansowanie poprzedzone będzie wniesieniem stosownego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. 

Uczestnikami projektu mogą stać się osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), planujące rozpocząć działalność gospodarczą:

1. Osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza te, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

–         osoby w wieku 50 lat i więcej;

–         kobiety;

–         osoby z niepełnosprawnościami;

–         osoby długotrwale bezrobotne;

–         osoby o niskich kwalifikacjach.

2. Pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO, tj.:

–         reemigranci – do tej grupy zaliczani są również repatrianci;

–         imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);

–         osoby ubogie pracujące;

–         osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;

–         osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości wynagrodzenia o którym mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 (obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu).

3. Co najmniej 60% (25 osób) uczestników projektu stanowią osoby pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo.

 

W projekcie nie mogą uczestniczyć:

 1. Osoby odbywające karę pozbawienia wolności z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.
 2. Osoby posiadające wpis do CEIDG, które były zarejestrowane jako przedsiębiorcy
  w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

Informacje o projekcie udzielane są wyłącznie telefonicznie pod numerem telefonu 32 266 50 41, 32 293 36 10

 

SŁOWNIK POJĘĆ:

 

Imigranci – osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzające przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i zamierzający wykonać lub wykonujący pracę na terytorium Polski.

 

Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi.

 

Osoby bierne zawodowo/nieaktywne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).

 

Osoby długotrwale bezrobotne – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

 

Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny – osoby podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
(Dz. U. z 2019 r. poz. 299, z późn. zm.) (KRUS), zamierzający podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z późn. zm.) (ZUS).

 

Osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI. Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED.

 

Osoby pracujące – osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści rodzinne  lub osoby posiadające zatrudnienie lub prowadzące działalność na własny rachunek , które chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie.

 

Osoba uboga pracująca – osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osoba zamieszkującą
w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

 

Osoby z niepełnosprawnościami – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

 

Reemigranci – obywatele polscy, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, którzy zamierzają powrócić do Polski lub którzy przebywają na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklarują chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani są również repatrianci.

 

Umowa krótkoterminowa – umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.

Data: 07.06.2023 r.

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. informuje, że w dniu 09.06.2023 r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

Data: 28.04.2023 r.

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. informuje, że w dniu 02.05.2023 r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

Data: 28.10.2022

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. informuje, że w dniu 31.10.2022 Biuro Projektu będzie nieczynne.

Data: 08.09.2022

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie” dla 20 Uczestników/Uczestniczek Projektu (UP).

Treść ogłoszenia

Data: 06.07.2022

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza nabór wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe.

Treść ogłoszenia

Data: 15.06.2022

W dniu 17.06.2022r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

24.05.2022 r.

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków związanych z oceną merytoryczną biznesplanów złożonych przez Uczestników/Uczestniczki wyłonionych w ramach naboru do projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie”, Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Lista rankingowa

Data: 29.04.2022 r.

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. informuje, że w dniu 02.05.2022 r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

Data: 26.04.2022 r.

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza nabór biznesplanów dla uczestników II edycji naboru do projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie”.

Treść ogłoszenia

Data: 04.04.2022 r.

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje aktualizację listy rankingowej II edycji naboru Uczestników/Uczestniczek do projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie” nr RPSL.07.03.03-24-05CH/19.

Data: 01.04.2022 r.

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje aktualizację listy rankingowej II edycji naboru Uczestników/Uczestniczek do projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie” nr RPSL.07.03.03-24-05CH/19.

Data: 31.03.2022 r.

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje aktualizację listy rankingowej II edycji naboru Uczestników/Uczestniczek do projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie” nr RPSL.07.03.03-24-05CH/19.

Data: 28.03.2022 r.

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje aktualizację listy rankingowej II edycji naboru Uczestników/Uczestniczek do projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie” nr RPSL.07.03.03-24-05CH/19.

Data: 24.03.2022 r.

W związku z zakończeniem prac Komisji Rekrutacyjnej w ramach II edycji naboru Uczestników/Uczestniczek do projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie” nr RPSL.07.03.03-24-05CH/19, Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje listy rankingowe.

Data: 01.03.2022 r.

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych do projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie” złożonych w ramach II edycji naboru, po przeprowadzeniu procedury odwoławczej. Kandydaci, których formularze otrzymały ocenę pozytywną zostali zakwalifikowani do II etapu naboru – rozmów z doradcą zawodowym.

Wyniki oceny merytorycznej

Data: 24.01.2022

Rekrutacja do projektu ZAKOŃCZONA.

Data: 05.01.2022

W dniu 07.01.2022r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

Data: 23.12.2021

RUSZA REKRUTACJA DO PROJEKTU Zagłębiowskie wsparcie na starcie!

Ogłoszenie do pobrania

Data: 22.12.2021

Informujemy, że w dniu 24.12.2021r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

Data: 23.11.2021

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje listę rankingową (naboru uzupełniającego) wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Lista rankingowa Biznesplanów

Data: 10.11.2021

Szanowni Państwo, informujemy iż z dniem 15.11.2021 r. nastąpi zmiana adresu Biura Projektu w ramach projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie”. Aktualny adres Biura Projektu to: ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec
(I piętro). Ze względów technicznych kontakt z biurem pod nr telefonu 530 767 701.

Data: 10.11.2021

Informujemy, że w dniu 12.11.2021r. Biuro projektu będzie nieczynne.

Data: 28.10.2021

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza nabór uzupełniający biznesplanów.

Ogłoszenie

Data: 22.09.2021

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje listę rankingową (naboru uzupełniającego) wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Lista rankingowa Biznesplanów

Data: 15.09.2021

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe.

Ogłoszenie do pobrania

Data: 16.08.2021

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza nabór uzupełniający składania biznesplanów.

Ogłoszenie do pobrania

Data: 04.08.2021

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu.

Zobacz ogłoszenie

Data: 28.07.2021

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje aktualizację wyników rekrutacji Uczestników/Uczestniczek do projektu “Zagłębiowskie wsparcie na starcie”

Lista do pobrania

Data: 29.06.2021

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Lista do pobrania

Data: 14.06.2021

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje aktualizację wyników rekrutacji Uczestników/Uczestniczek do projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie”

Lista do pobrania

Data: 25.05.2021

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje aktualizację wyników rekrutacji Uczestników/Uczestniczek do projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie”

Lista do pobrania

Data: 17.05.2021

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza nabór składania biznesplanów.

Ogłoszenie do pobrania

Data: 07.04.2021

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje aktualizację wyników rekrutacji Uczestników/Uczestniczek do projektu “Zagłębiowskie wsparcie na starcie”

Lista do pobrania

Data: 30.03.2021

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje aktualizację wyników rekrutacji Uczestników/Uczestniczek do projektu “Zagłębiowskie wsparcie na starcie”

Lista do pobrania

Data: 24.03.2021

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje wyniki rekrutacji Uczestników/Uczestniczek do projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie”

Lista do pobrania

Data: 03.03.2021

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje listę Kandydatów/Kandydatek z informacją o wynikach oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych.

Lista do pobrania 

Data: 17.12.2020

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. informuje o przedłużeniu terminu rekrutacji do projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie”

Ogłoszenie do pobrania

Data: 19.11.2020

Rusza rekrutacja do nowego projektu!

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ogłasza nabór uczestników do projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie”

Ogłoszenie do pobrania

 

,,Dokumenty dla Kandydatów:

 1. Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie” nr projektu WND-RPSL.07.03.03-24-05CH/19;
 2. Aktualizacja Regulaminu rekrutacji Uczestników Projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie” nr projektu WND-RPSL.07.03.03.-24-05CH/19;
 3. Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny;
 4. Załącznik nr 2 – Karty oceny formalnej formularza rekrutacyjnego;
 5. Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej  formularza rekrutacyjnego;
 6. Załącznik nr 4 – Notatka z rozmowy;
 7. Załącznik nr 5 – Karty oceny rozmowy kwalifikacyjnej;
 8. Załącznik nr 6 – Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych;
 9. Załącznik nr 7 – Zbiorcza karta oceny merytorycznej;
 10. Załącznik nr 8 – Umowa uczestnictwa w projekcie;
 11. Załącznik nr 9 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 r.;
 12. Przykładowy wzór wypełnienia formularza rekrutacyjnego.
 13. Wniosek o wydanie zaświadczenia z ZUS

 

Dla osób, które w procesie rekrutacji zostaną Uczestnikami/Uczestniczkami publikujemy również Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami
w ramach  projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie” realizowanego ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Dokumenty do pobrania dotyczące przyznawania środków finansowych:

 1. Regulamin przyznawania środków finansowych – aktualizacja 05.05.2022
 2. Zał. nr 1 – Biznesplan
 3. Zał. nr 2 – Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych,
 4. Zał. nr 3 – Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis,
 5. Zał. nr 4 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 6. Zał. nr 5 – Zbiór oświadczeń,
 7. Zał. nr 6 – Karta oceny biznesplanu,
 8. Zał. nr 7 – Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego,
 9. Zał. nr 8 – Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego,
 10. Zał. nr 9 – Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków w ramach podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego,
 11. Zał. nr 10 – Oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 12. Zał. nr 11 – Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego,
 13. Zał. nr 12 – Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego,
 14. Zał. nr 13 – Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego- dla Uczestników I edycji
 15. Zał. nr 13 – Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego- dla Uczestników II edycji
 16. Zał. nr 14 – Wzór aneksu do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego,
 17. Zał. nr 15 – Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia,
 18. Zał. nr 16 – Rozliczenie wsparcia pomostowego podstawowego/przedłużonego,
 19. Zał. nr 17 – Standardy oceny Biznesplanów.

Dokumenty do pobrania do umowy o dofinansowanie:

 1. Dane do umowy
 2. Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia
 3. Oświadczenie potwierdzające aktualność przedstawionych danych dotyczących otrzymanej pomocy de minimis i pomocy publicznej
 4. Oświadczenie o wspólności majątkowej małżeńskiej
 5. Oświadczenie współmałżonka uczestnika/uczestniczki projektu
 6. Oświadczenie poręczyciela
 7. Oświadczenie o wspólności majątkowej małżeńskiej
 8. Oświadczenie współmałżonka poręczyciela
 9. Zaświadczenie o dochodach (wzór)
 10. Deklaracja wekslowa (gdy Wystawca jest wolny)
 11. Deklaracja wekslowa gdy wystawca jest w związku małżeńskim
 12. Klauzula informacyjna- poręczyciel,współmałżonek poręczyciela
 13. Klauzula informacyjna- współmałżonek UP
 14. Pełnomocnictwo- blokada rachunku
 15. Weksel

Wzory logotypów UE oraz oznaczeń działalności gospodarczej i naklejek na zakupiony sprzęt

EFS achromatyczny pion

EFS achromatyczny poziom

EFS_PION_kolor

EFS_POZIOM_kolor

adaptacja lokalu – kolor i mono

opis działalności gospodarczej

opis samochodu – kolor i mono

opis sprzętu kolor

opis sprzętu monochr

 

Dokumenty do umowy na wsparcie pomostowe:

 

 1.  Dane do umowy
 2. Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia
 3. Oświadczenie o aktualności danych o pomocy de minimis
 4. Oświadczenie o wspólności majątkowej małżeńskiej
 5. Oświadczenie współmałżonka uczestnika
 6. Oświadczenie poręczyciela
 7. Oświadczenie poręczyciela o wspólności majątkowej małżeńskiej
 8. Oświadczenie współmałżonka poręczyciela
 9. Zaświadczenie_o_dochodach (wzór)
 10. Deklaracja_wekslowa_gdy_wystawca_jest_w związku małżeńskim
 11. Deklaracja_wekslowa_gdy_wystawca_jest_wolny
 12. Klauzula informacyjna- poręczyciel_współmałż.poręczyciela
 13. Klauzula informacyjna- współmałżonek UP
 14. Pełnomocnictwo_blokada (wzór)
 15. Weksel (wzór)

 

 

Biuro projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie”:

ul. Wojska Polskiego 8

41-208 Sosnowiec

Katarzyna Mysiak

Kierownik projektu „Zagłębiowskie wsparcie na starcie”

tel. 32 266 50 41

kom. 530 767 701

 

Kinga Śmidowicz-Gołąb

Specjalista ds.projektu

Agnieszka Ziętara

Specjalista ds. rozliczeń finansowych

tel. 32 266 50 41

kom. 530 767 701

 

Godziny pracy Biura Projektu:

poniedziałek i środa: 10:00 – 18:00
wtorek, czwartek, piątek: 7:00 – 15:00

Kontakt

ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny
ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec

arl@arl.org.pl
32 266 50 41
32 293 36 10
q

Dane firmy
NIP: 644-23-12-490
REGON: 273298692
KRS: 0000071567

PKO BP S.A. 65 1020 1068 0000 1402 0338 3619

Skip to content