Agencja Rozwoju Lokalnego SA zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pod nazwą „opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych w ramach termomodernizacji budynku biurowego przy ul. Teatralnej 9 w Sosnowcu”.

Ofertę sporządzoną zgodnie niniejszym zapytaniem należy złożyć do dnia 09 stycznia 2024 r. do godziny 12.00 w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego tj. Sosnowiec, ul. Teatralna 9. lub w formie elektronicznej e-mailem, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: arl@arl.org.pl

Szczegółowe informacje związane z konkursem zawierają poniższe załączniki do pobrania:

Skip to content