Aktualizacja: 05.07.2021

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu zaprasza do składania ofert na przygotowanie dokumentacji – koncepcji architektonicznej dla realizacji projektu rozbudowy obiektów w Sosnowcu przy ul. Teatralnej. Zawartość i forma dokumentacji powinna pozwalać na jej wykorzystanie w opracowaniu pełnego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Podstawowe informacje:
Termin składania ofert 12.07.2021 r. do godz. 10.00 – (data dostarczenia do siedziby podpisanej oferty lub przesłania drogą elektroniczną podpisanego elektronicznie pliku na adres arl@arl.org.pl)
Miejsce złożenia oferty: Siedziba spółki – Sosnowiec, ul. Teatralna 9 pok. 709 (VII piętro) lub adres e-mail.
Planowany termin wyboru wykonawcy i podpisanie umowy do 15.07.2021 r.
Planowany czas przygotowania dokumentacji – realizacji zamówienia do 15.09.2021 r.
Wyjaśnień w imieniu zamawiającego udzielają: ins. Nadzoru Łuksz Słaboń tel. 509 369 039
Kier. Administracji Agnieszka Kaczmarek tel. 530 766 914 Adres e-mail: arl@arl.org.pl
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty.
Osoba, której oferta zostanie wybrana zostanie o tym fakcie powiadomiona pisemnie.

I. Zakres oferty:

 1. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna (w formie wykonania folderu wizualizacji 3D, 2D) zagospodarowania terenu przy ul. Teatralnej w Sosnowcu na działkach o numerze geodezyjnym nr 3993, 4263, 4362, 4363 oraz 4264, 4942/11, 4942/5, 4942/12, 4942/4 obręb 0011 , w tym:
  Master Plan – wstępny zarys proponowanej architektury i jej urbanistyki.
  Koncepcja Architektoniczno-Urbanistyczna na podstawie Master Planu
  Opis Założeń Projektowych – Etapowanie Inwestycji
  Model 3D + Wizualizacje z lotu ptaka / ujęcia z poziomu pieszego
  Wstępny harmonogram finansowy.
 2. Analiza wykonalności, w tym:
  2.1. Analiza konstrukcyjna dachu niskiego budynku w zakresie montażu podkonstrukcji stalowej dla systemu paneli fotowoltaicznych, z uwzględnieniem utrzymania ciągłości pracy podmiotów funkcjonujących obecnie w budynku
  2.2. Analiza warunków gruntowych w zakresie możliwości budowy parkingu podziemnego.
  2.3. Analiza przebudowy / przeniesienia stacji trafo w celu wygospodarowania dodatkowego terenu
  2.4. Opracowanie założeń do ekspertyz konstrukcyjnych istniejących budynków.
  2.5. Analiza funkcjonalna istniejącego budynku wysokiego w zakresie opracowania modelu powierzchni użytkowych (możliwość łatwego dostosowania do wymogów klienta – powierzchnia)
  2.6. Analiza miejsc parkingowych.
  2.7. Analiza funkcjonalna połączenia nowego kompleksu z ulicą Wspólną.
  2.8. Analiza funkcjonalna połączenia nowego centrum z istniejącym dworcem PKP i nowopowstającym osiedlem.
  2.9. Opracowanie założeń w zakresie nowoczesnego centrum biznesowego włączonego w lokalny krajobraz.
  2.10. Opracowanie wytycznych proekologicznych do dalszych prac projektowych.
  2.11. Mapa do celów projektowych.

II Opis przedsięwzięcia:

 1. Planowana inwestycja będzie obejmować:
  3.1. Budowę nowoczesnego obiektu biurowo-usługowego wraz z modernizacją i dostosowaniem do współczesnych potrzeb, wzniesionego na początku lat 80-tych XX wieku istniejącego obiektu biurowca przy ul. Teatralnej 9. W ramach projektu planuje się dobudowę nowoczesnego obiektu biurowo-usługowego o powierzchni użytkowej ok. 5000 m2 oraz dostosowanie do obecnych potrzeb i wymagań istniejącego biurowca o powierzchni ok. 6000 m2.

3.2. Rewitalizację budynku Dworca PKP Sosnowiec Południowy, wraz z budową 2-3 kondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu przed dworcem oraz zagospodarowanie placu nad parkingiem.

3.3. Modernizacja i dostosowanie do obecnych wymagań istniejącego, postindustrialnego budynku handlowo-usługowego Teatralna 11, w tym odzyskanie dla prowadzenia działalności powierzchni obiektu, pełniących aktualnie zbędne funkcje techniczne, zagospodarowanie terenu i zmianę elewacji w celu nadania jej nowoczesnego charakteru. Na dachu o powierzchni ok. 10 tys. m2 planuje się budowę farmy fotowoltaicznej o mocy ok. 0,5 MW wraz z przygotowaniem dachu i dostosowaniem instalacji, w tym funkcjonujących transformatorów energetycznych, do obsługi nowej instalacji.

 1. Warunki udziału wymagane w postępowaniu :

Uczestnikiem może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub podmioty te występujące wspólnie, jeśli autor – a w przypadku zespołu autorskiego przynajmniej jedna osoba – legitymuje się przynależnością do Izby Architektów RP i jest zdolna do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające prawidłowo wykonać zamówienie.

 1. Dokumenty oferenta /załączniki/.

Oferta winna zawierać następujące dodatkowe dokumenty i oświadczenia.
5.1 Referencje – wykaz dotychczas zrealizowanych prac o podobnym bądź zbliżonych charakterze.
5.2 Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych.
5.3 Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela oferenta.

Załączniki:

W związku z otrzymanym zapytaniem w dniu 05.07.2021r. Agencja Rozwoju Lokalnego informuje, że dysponuje inwentaryzacją budynków przy ul. Teatralnej 9 i Teatralnej 11 – poniżej załączniki do pobrania.

Dla tych budynków ARL posiada również dokumentację techniczną – w formie papierowej, którą można udostępnić do wglądu na miejscu.  ARL nie dysponuje dokumentacją pozostałych budynków (dworzec, targowisko).

Do pobrania:

Rzut budynku Supermarket Teatralna 11

Rzut budynku Teatralna 9 (parter)

Rzut piętra Teatralna 9

Skip to content