Wiatr w żagle

Projekt „Wiatr w żagle” realizowany przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. – operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 7.4.1 Outplacement – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi 2.077.536,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 1.765.905,60 zł.

Projekt był realizowany w okresie od 15.03.2018 r. do 14.03.20121 r.

 Celem głównym projektu była aktywizacja i uzyskanie do 14.03.2021 r. samozatrudnienia przez 30 osób (minimum 18 kobiet) zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby do 30 roku życia, powyżej 50 roku życia, niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach, kobiety) z terenu Sosnowca, i utrzymanie przez nie działalności przez minimum 12 miesięcy.

W ramach projektu zakładało się realizację następujących działań:

 1. Rekrutacja (3 edycje naborów, w każdym wyłonionych zostanie 10 Uczestników/Uczestniczek). Planowane terminy rozpoczęcia naborów dokumentów rekrutacyjnych to: II kwartał 2018 r., październik 2018 r. i maj 2019 r. Rekrutacja polega m.in. na ocenie formularzy rekrutacyjnych i rozmowie z Komisją Rekrutacyjną.
 2. Wsparcie merytoryczne przed rozpoczęciem działalności gospodarczej:
 • doradztwo zawodowe,
 • poradnictwo psychologiczne indywidualne i grupowe,
 • szkolenie „Kierownik małego przedsiębiorstwa”,
 • doradztwo z zakresu przygotowania biznes planu.

3. Wsparcie finansowe po rozpoczęciu działalności gospodarczej:

 • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (dotacja na zakupy związane z uruchomieniem działalności) w kwocie 25.400,00 zł na każdego/każdą Uczestnika/Uczestniczkę projektu,
 • finansowe wsparcie pomostowe podstawowe (dotacja na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, udzielana przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej) w kwocie 2.000,00 zł/miesiąc na każdego/każdą Uczestnika/Uczestniczkę projektu,
 • finansowe wsparcie pomostowe przedłużone (dotacja na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej, udzielana w okresie od 7 do 12 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej) w kwocie 2.000,00 zł/miesiąc na każdego/każdą Uczestnika/Uczestniczkę projektu.

4. Wsparcie merytoryczne po rozpoczęciu działalności gospodarczej:

 • doradztwo specjalistyczne,
 • pomoc opiekuna biznesowego.

Uczestnikami projektu mogły stać się osoby zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej na terenie Sosnowca, które były pracownikami:

 1. przedsiębiorstw sektora MŚP,
 2. przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne,
 3. przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej,
 4. przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej

zagrożonymi zwolnieniem, przewidzianymi do zwolnienia lub osobami zwolnionymi (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu) z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Jednocześnie, z uwagi na specyfikę projektu, ww. osoby musiały zamieszkiwać (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) w Sosnowcu lub pracować na jego terenie, oraz należeć do przynajmniej jednej z następujących grup:

 1. kobiety,
 2. osoby z niepełnosprawnością,
 3. osoby powyżej 50 roku życia,
 4. osoby o niskich kwalifikacjach,
 5. osoby poniżej 30 roku życia.

W ramach projektu przewidziano preferencje (dodatkowe punkty na etapie rekrutacji) dla:

 • pracowników lub byłych pracowników jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego – 10 pkt.

lub

 • pracowników lub byłych pracowników z przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego powiązanych (kooperujących) ze spółkami węglowymi z terenu województwa śląskiego – 10 pkt.

oraz

 • osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu – 5 pkt.

lub

 • pracowników w okresie wypowiedzenia – 5 pkt.

 

W projekcie nie mogły uczestniczyć w szczególności:

 1. osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą (tj. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), były zarejestrowane jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 2. osoby, które równolegle korzystają z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach EFS na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 3. osoby karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych, i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. osoby, które posiadają na dzień przystąpienia do projektu zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych,
 5. osoby karane, posiadające zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 6. osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji monitoringu i ewaluacji projektu,
 7. osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności.

   

  Informujemy, że w dniu 24.12.2020 r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

  Informujemy, że od 01.07.2020 r. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie ARL S.A. w Sosnowcu przy ul. Teatralnej 9 (VII piętro pok. 716)

   

  Biuro Projektu
  Agencja Rozwoju Lokalnego SA
  ul. Teatralna 9
  41-200 Sosnowiec
  tel. 32 266 50 41 wew. 700; 711

  Skip to content