Pożyczka inwestycyjna/obrotowa na rozwój działalności

Lokalny Fundusz Pożyczkowy

Fundusz Pożyczkowy powstał w 1998r w celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Z usług funduszu mogą korzystać mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na obszarze województwa śląskiego. O pożyczkę mogą się również ubiegać nowopowstałe firmy.

Pożyczki udzielane przez Fundusz przeznaczone są na inwestycje oraz finansowanie zakupów o charakterze nie konsumpcyjnym.

 

Nasza oferta:

 

Wydatki współfinansowane pożyczką obejmują:

 • zakup, uzbrojenie i rekultywację gruntów;
 • zakup, budowę, remont i modernizację budynków oraz budowli bezpośrednio związanych
  z działalnością gospodarczą pożyczkobiorcy;
 • zakup maszyn i urządzeń wraz z oprzyrządowaniem;
 • zakup środków transportu;
 • zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych;
 • zakup materiałów, surowców, towarów i usług;
 • inne uzasadnione wydatki związane z finansowaniem bieżących kosztów działalności gospodarczej z wyłączeniem zobowiązań wobec ZUS i US.

 

Formy zabezpieczenia pożyczki:

 • weksel własny in-blanco;
 • poręczenie;
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie samochodów, maszyn i urządzeń;
 • hipoteka;
 • cesja wierzytelności z rachunku lokat terminowych, należności od odbiorców, cesja praw
  z polisy ubezpieczeniowej;
 • zastaw rejestrowy;
 • inne formy zabezpieczenia.

Forma zabezpieczenia pożyczki ustalona jest przez ARL S.A. w drodze negocjacji z pożyczkobiorcą biorąc pod uwagę kwotę pożyczki oraz stopień ryzyka.

 

Tabela opłat i prowizji:

Rodzaj czynności/usługi

Tryb pobierania opłat

Stawka w zł lub %

Opłata za rozpatrzenie wniosku

od każdego wniosku

90 zł

Wydanie promesy udzielenia pożyczki

od promesy

500 zł

Zmiana warunków umowy na wniosek Klienta wymagająca zawarcia Aneksu do umowy, w zakresie:

za każdy Aneks

 • zmiany harmonogramu spłaty

150 zł

 • zmiana zabezpieczenia umowy

300 zł

Wydanie zaświadczenia/opinii na wniosek Klienta

od każdego zaświadczenia

80 zł

Zawarcie z dłużnikiem porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia

od kapitału objętego porozumieniem

1 %, nie mniej niż 150 zł

Upomnienie i powiadomienie pisemne

od każdego pisma

30 zł

Kontakt w sprawie udzielenia pożyczki:

tel.  691 124 312

Dokumenty do pobrania:

Przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość:
Wniosek
bilans i rachunek wyników (do wyboru wariant porównawczy lub kalkulacyjny)
kwestionariusz poręczyciela (jeśli zabezpieczeniem pożyczki będzie poręczenie).

 

Przedsiębiorcy prowadzący uproszczoną księgowość (ryczałt, karta podatkowa, książka przychodów):
Wniosek
tabela finansowa
informacja dodatkowa
kwestionariusz poręczyciela (jeśli zabezpieczeniem pożyczki będzie poręczenie).

 

Pliki do pobrania:

Specjalna pożyczka roczna

Pożyczka dla starterów

Pożyczka dla firm

Pożyczka płynnościowa

Skip to content