ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji aplikacyjnej w ramach:

–  Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027

DZIAŁANIE 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty inne niż grantowe i parasolowe; Sosnowiec, czerwiec 2023

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 Agencja Rozwoju Lokalnego S.A.  poszukuje wykonawcówdo zamówienia:na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji aplikacyjnej w ramach:Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027. DZIAŁANIE 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty inne niż grantowe i parasolowe. Projekt przewiduje dwie lokalizacje inwestycji:

 1. Sosnowiec, ul. Teatralna 11 – Infrastruktura służąca do produkcji i/lub magazynowania energii z odnawialnych źródeł,
 2. Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 8 – Infrastruktura służąca do produkcji i/lub magazynowania energii z odnawialnych źródeł.

Zakres zamówienia:

a. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW każda, dla budynków ARL S.A. w Sosnowcu. Program funkcjonalno-użytkowy opracowany ma zostać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

b. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FE SL), Działanie 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty inne niż grantowe i parasolowe.

c. Dokumentacja aplikacyjna sporządzona ma zostać w następującym zakresie: Analiza finansowa i ekonomiczna – zgodnie z Załącznikiem 4.b do Instrukcji wypełniania wniosków FE SL, Analiza zgodności projektu z zasadami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis –zgodnie z Załącznikiem 4.c do Instrukcji wypełniania wniosków FE SL, Kalkulacja wskaźników dla projektów OZE – zgodnie z Załącznikiem 2 do Regulaminu wyboru projektów FE SL, Opracowanie wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w Załączniku 3 do Regulaminu wyboru projektów FE SL

d. współpraca przy przygotowaniu pozostałej dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku.

 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
 2. Zamawiający udostępni Oferentowi dokumentację archiwalną w formie elektronicznej.
 3. Wyłonienie Oferenta nastąpi na podstawie obiektywnych kryteriów, zapewniających zgodność z zasadami niedyskryminacji, przejrzystości, równego traktowania oraz gwarantujących, że oferty zostaną ocenione w warunkach konkurencyjnych.
   II. TERMIN REALIZACJI ROBÓT 

   Termin wykonania zamówienia w terminie do dnia 28.07.2023 r.

  III.       WARUNKI WYMAGANE DO SPEŁNIENIA PRZEZ OFERENTÓW:

  1. Termin złożenia oferty upływa 07.07.2023 r.
  2. W celu prawidłowego złożenia oferty, oferent winien zapoznać się z wszystkimi częściami niniejszego zaproszenia do składania ofert wraz z załącznikami.
  3. Oferent musi posiadać uprawnienia, względnie zatrudniać osoby posiadające uprawnienia niezbędne do wykonywania czynności, które są przedmiotem oferty.
  4. Oferent winien dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia w ilości zapewniającej prawidłową jego realizację.
  5. Oferent winien zapoznać się z lokalizacjami inwestycji.
  6. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
  7. Ofertę powinna zostać sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  IV. WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERENT:

  Warunkiem dopuszczenia Oferenta do udziału w postępowaniu konkursowym jest:

  1. Złożenie oferty w wyznaczonym terminie.
  2. Złożenie i przedstawienie w ofercie wszystkich żądanych danych, dokumentów, oświadczeń, wypełnionych formularzy i załączników.
  3. Przedstawienie dotychczasowego doświadczenia w działalności podobnej do przedmiotu konkursu, wraz z wykazem referencji – nie mniej niż 2 (dwóch).
  4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu konkursowym będzie odbywała się na podstawie złożonych przez Oferenta dokumentów. Niespełnienie wszelkich warunków wymienionych w niniejszej specyfikacji może być podstawą do wykluczenia Oferenta z niniejszego postępowania.

   V: ZAWARTOŚĆ OFERTY

  Poniżej przedstawiono dokumenty, które powinni przedłożyć Oferenci, aby zostać dopuszczonym do postępowania:

  1. Wypełniony czytelnie oraz podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta formularz ofertowy stanowiący załącznik A.
  2. Oświadczenie Oferenta o wykazie zrealizowanych usług o charakterze podobnym do przedmiotu konkursu stanowiący załącznik B niniejszej specyfikacji. Wykazane zamówienia powinny być potwierdzone referencjami.
  3. Kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności obejmująca okres co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r.
  4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Jeżeli złożona przez oferenta kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałulub kopii notarialnie poświadczonej. Brak wymaganych dokumentów lub złożenie
   ich w niewłaściwej formie może spowodować wykluczenie Oferenta lub odrzucenie oferty.

  VI: SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

  1. Oferent zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego ogłoszenia.
  2. Oferent winien jest zapoznać się z całością dokumentacji przygotowanej przez Zamawiającego.
  3. Ofertę należy przygotować w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej lub elektronicznej, w języku polskim.
  4. Wszystkie wymagane dokumenty należy wypełnić starannie i zgodnie z ich brzmieniem oraz wskazówkami Zamawiającego.
  5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent. Zamawiający zastrzega, że nie będzie zwracał dokumentów składających się na ofertę.
  6. Wszystkie załączniki składane przez Oferenta wymagają podpisu osoby uprawnionejdo działania w imieniu Oferenta.
  7. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósł zmiany muszą zostać zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę.
  8. Oferta winna mieć ponumerowane strony.

  VII: Termin związania ofertą upływa z dniem 31.07.2023r.

  VIII: KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

  Zamawiający wybierze oferenta w oparciu o n/w kryteria:

  1. oferowana cena za wykonanie zadania,
  2. doświadczenie w oparciu o przedłożone referencje,
  3. ocena wiarygodności Oferenta.

   IX: SKŁADANIE OFERT

  1. Oferty można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.Oferty składane w formie papierowej, należy umieścić w opakowaniu, oznaczonym nazwą zadania:na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji aplikacyjnej w ramach:Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027DZIAŁANIE 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty inne niż grantowe i parasolowe; Sosnowiec, czerwiec 2023”.

  2. Oferty należy składać do dnia 07.07.2023 r.

  • do godziny 15:00 w sekretariacie ARL A.  – SPNT Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 8 piętro I,
  • do godziny 15:00 przesłać na adres arl@arl.org.pl

   X: OTWARCIE OFERT:

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2023 r.
  2. Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa Oferentów przy otwieraniu ofert.
  3. Zamawiający przewiduje możliwość:

  a. zgłoszenia dodatkowych pytań do Oferentów,

  4. Zamawiający przewiduje, że wybór Oferenta zostanie dokonany niezwłocznie po zapoznaniu się z ofertami i wyjaśnieniu wątpliwości jednak nie później niż do dnia 10.07.2023 r.

  5. Zamawiający powiadomi o wynikach konkursu wszystkich Oferentów zarówno tego, którego oferta została wybrana, jak również tych Oferentów, których oferty zostały odrzucone

  XI: ZAWARCIE UMOWY 

  1. Zawarcie umowy nastąpi w terminie do 11.07.2023r.

  INFORMACJE O SOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ

  Osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami są:

  • Agnieszka Kaczmarek tel. 530766914; e-mail a.kaczmarek@arl.org.pl
  • Marcin Ł. Jagła tel. 530005100; e-mail jagla@arl.org.pl

   XII: UWAGI KOŃCOWE

  1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn, na każdym etapie.
  3. Unieważnienie konkursu przez Zamawiającego nie może być powodem roszczeń Oferentówo zwrot kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu konkursowym.
  4. Zamawiający zastrzega, że danych i materiałów otrzymanych od Zamawiającego Oferenci nie mogą wykorzystywać w żadnym innym celu niż tylko przygotowanie oferty. Oferenci nie mogą w szczególności udostępniać osobom trzecim informacji o rozwiązaniach zawartych w projekcie.

   

    Do pobrania załączniki: załącznik 1

   

  Skip to content