Projekty

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Pierwsze doświadczenia w tym obszarze związane są z pozyskaniem wsparcia na utworzenie Punktu Konsultacyjno-Doradczego w 2000r., a następnie 2004r. Punkt funkcjonował w ramach:

  • funduszy przedakcesyjnych i środków PARP w latach 2000-2004,
  • Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006.

Ponadto Agencja otrzymała dotację na rozwój Funduszu Pożyczkowego oraz Funduszu Poręczeniowego, m.in. z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006. Fundusz Pożyczkowy został dokapitalizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

ARL S.A. tworzy i realizuje także projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w obszarach: zatrudnienie oraz adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw.

Aktualnie projekty realizowane przez ARL S.A.:

Jednocześnie ARL S.A. współpracuje przy realizacji innych projektów w w/w obszarach, zwłaszcza w zakresie wspierania przedsiębiorczości, transferu i komercjalizacji wiedzy oraz innowacji.

Projekty realizowane

Zagłębiowskie wsparcie na starcie

Projekty zrealizowane

Wiatr w żagle

Skip to content