KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu, ul. Teatralna 9.
  2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane obsłudze prawnej, informatycznej oraz kadrowo płacowej administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy, a następnie realizacji usług zgodnie z umową- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., lub w innym usprawiedliwionym celu administratora danych – marketingu usług własnych.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zależności o celu przetwarzania, tj. w związku z zawartymi umowami przez okres 6 lat liczone od zakończenia umowy, chyba że przepisy prawa w tym prawa unii europejskiej przewidują inne okres przechowywania, w przypadku zgody – do cofnięcia zgody.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody.
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne,  jednak ich nie podanie uniemożliwi nam zawarcie umowy.

Inspektor Ochrony Danych: Joanna Pieszczek

e-mail: arl@arl.org.pl

1. Inspektor ochrony danych ma następujące zadania:

a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia 2016/679 (RODO) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

b) monitorowanie przestrzegania rozporządzenia 2016/679 (RODO), innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia 2016/679 (RODO);

d) współpraca z organem nadzorczym;

e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia 2016/679 (RODO), oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

2. Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

3. W wykonaniu zadań o których mowa w punkcie 1 Inspektor ochrony danych podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

Skip to content