INFORMACJA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 398 k.s.h. w zw. z art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka akcyjna z siedzibą w Sosnowcu na dzień 29 września 2020 r. o godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Teatralnej 9 (VII piętro).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
 2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia kto ponosi koszty zwołania oraz odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

Data dodania informacji: 11.09.2020

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Działając w imieniu Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), wzywam Państwa – jako akcjonariusza spółki Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu – do złożenia dokumentów akcji spółce.

Dokumenty akcji należy złożyć w siedzibie spółki Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. przy ulicy Teatralnej 9 w Sosnowcu. Złożenie dokumentów akcji w spółce zostanie potwierdzone pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Osoba składająca akcje powinna posiadać dokument potwierdzający uprawnienie do złożenia dokumentu akcji/odcinka zbiorowego akcji w imieniu Akcjonariusza. Przed zaplanowanym złożeniem akcji, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 793 901 009.

Powyższe wezwanie wynika z nowelizacji ustawy z dnia 15 września 2000 r.Kodeks spółek handlowych, wprowadzonej ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r., zgodnie z którą od dnia 1 stycznia 2021 r. akcje spółek akcyjnych nie będą mogły mieć formy dokumentu (dematerializacja akcji), lecz muszą zostać zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy.

Wyjaśnienia wymaga, iż zgodnie z art. 15 ust. 2 z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), w przypadku niezłożenia przez akcjonariusza dokumentu akcji w spółce, dotychczasowe dokumenty akcji zachowają jedynie moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2025 r. Natomiast od dnia 1 stycznia 2026 r. akcjonariusz, który nie złożył dokumentów akcji spółce, zostanie definitywnie pozbawiony praw udziałowych.

Jednocześnie wskazuję, iż niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem do złożenia dokumentów akcji spółce. Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 i 2 w/w ustawy, spółka zobowiązana jest do wezwania każdego z akcjonariuszy pięciokrotnie – niezależnie od momentu wykonania wezwania przez akcjonariusza – do złożenia dokumentów akcji spółce. Wezwania będą dokonywane w odstępach nie krótszych niż dwa tygodnie oraz nie dłuższych niż miesiąc.

Niezależnie od powyższego, Zarząd Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą numer 17  z dnia 17 czerwca 2020 r., na podstawie art. 3281 § 5 k.s.h., dokonało wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Agencji Rozwoju Lokalnego S.A., którym został Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie.

 Prezes Zarządu

Krzysztof Haładus

Data dodania informacji: 17.09.2020 r.

Skip to content