Zarząd Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i § 2 i art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. 2022 poz. 1467 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 Statutu Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 maja 2023 r. o godz. 12.00, które odbędzie się w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Wojska
Polskiego 8.

Porządek Zgromadzenia obejmuje:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajnego Walne Zgromadzenie.
 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu za rok obrotowy 2022 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu za rok obrotowy 2022 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawiepodziału zysku osiągniętego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu za rok obrotowy 2022.
 10. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
 11. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

Zawiadomienie wraz z materiałami zostało wysłane listem poleconym w dniu 12.05.2023.

Skip to content