Zarząd Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i § 2 i art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.) oraz § 18ust. 2 Statutu Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 czerwca 2024 r. o godz. 11.00, które odbędzie się w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Wojska Polskiego 8.

Porządek Zgromadzenia obejmuje:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Zwyczajnego Walne Zgromadzenie.
 3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu za rok obrotowy 2023 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu za rok obrotowy 2023 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawiepodziału zysku osiągniętego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu za rok obrotowy 2023.
 10. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
 11. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Lokalnego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sosnowcu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
 12.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka Akcyjna.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka akcyjna z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Agencji Rozwoju Lokalnego S.A., w brzmieniu nadanym jej uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka akcyjna z dnia 20 czerwca 2018 r.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.

Zawiadomienie wraz z materiałami zostało wysłane listem poleconym w dniu 06.06.2024.

Skip to content