Projekt BHP

Projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej
opieki zdrowotnej – konkurs

Bezpieczne i przyjazne warunki pracy w ARL S.A.

Projekt został skierowany do pracowników ARL S.A. 10- Kobiet, 3- mężczyzn w wieku od 29 do 54 lat, którego głównym celem było poprawienie jakości pracy poprzez wyeliminowanie szkodliwych czynników zdrowotnych na skutek przeprowadzonej analizy stanowisk pracy. W ramach realizacji projektu doposażone zostały stanowiska pracy tak by stały się one bardziej ergonomiczne, jak również przeprowadzone zostały szkolenia mające na celu wyeliminowanie szkodliwych czynników
zdrowotnych w miejscu pracy. Efektem realizacji projektu jest poprawa warunków pracy poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań dla lepszego stanu zdrowia pracowników oraz przekazanie wiedzy na temat ograniczania ryzyka zdrowotnego, co będzie miało wpływ na pozostawanie pracowników dłużej w zatrudnieniu. Projekt został  zrealizowany w siedzibie pracodawcy w Sosnowcu przy ul. Teatralnej 9 w okresie od 1 marca 2021 do 30 czerwca 2021 r.

Skip to content